Home > Allerlei > De gevolgen van Pesten

De gevolgen van Pesten

“Ach dat was vroeger, nu ben je toch een volwassen mens!” of “Dat je daar nu nog last van kunt hebben, je bent toch allang dat kind niet meer!” zijn zinnetjes die toch regelmatig voorbij komen, ook in de GGZ. Niet zozeer dat anderen dat zeggen maar dat je jezelf daar ook nog van probeert te overtuigen. Maar is dat wel zo realistisch? Hoeveel gevolgen heeft pesten nu echt?

Mijn ervaring leert dat, met name als iemand langdurig gepest is, dit veel gevolgen kan hebben, ook nog in de volwassenheid. Ik kom ze geregeld tegen in de GGZ en in de zorg van lichtverstandelijk gehandicapten. Van een laag zelfbeeld tot zware depressie en van suïcide tot continue gedachten hierover.  Maar ook de gevolgen voor de pester zijn vaak niet meteen zichtbaar op jonge leeftijd, maar het sociaal en persoonlijk voorkomen komt sterk overeen.

Ik ben eens gaan zoeken naar onderzoeken naar de gevolgen voor pesten en vond het volgende:

De gevolgen voor het gepeste kind

Gebaseerd op verschillende studies wereldwijd komt onder andere Stassen Berger ( review 2007) en andere onderzoekers tot verschillende resultaten met betrekking tot de gevolgen voor het gepeste kind op korte en lange termijn.

* Suïcide en moordgedachten:

Chronisch gepest worden kan fataal zijn. In verschillende landen is uit onderzoek gebleken dat het gepest worden tot zelfmoord kan leiden en tot moordgedachten ten opzichte van de kinderen die de pestkoppen zijn. Pestrelaties tussen de gepeste en de pester leidt vaker tot aanvallen, doodslag en zelfmoord vanuit de gepeste.

Ook laat onderzoek uit Finland zien dat kinderen vanaf 8 jaar, die in 1981 zijn geregistreerd, gevolgen van het pesten ondervinden. Vervolgens is namelijk gekeken op de leeftijd van 25 jaar of er verbanden bestaan tussen pesten en zelfmoordneigingen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er bij jongens geen direct verband te zien is. Bij meisjes is er wel een verhoogd risicoprofiel te vinden voor zelfmoord in relatie tot depressie op oudere leeftijd.

* Depressieve en angstige gevoelens:

De gepeste kinderen, die niet agressief zijn aangelegd, blijken uit studies meer gevoelig te zijn voor depressie en zijn sneller angstig en bang. Dit niet alleen op het moment dat ze worden gepest maar ook jaren daarna. Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen die gepest zijn door meerdere kinderen vaker last hebben van angst en depressief zijn, dan kinderen die door één persoon worden gepest. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen maar het is wel minder traumatisch blijkt uit verschillende onderzoeken.

De associatie tussen pesten en psychosociale gezondheid verschilt met name tussen meisjes en jongens, als ook tussen directe en indirecte vormen van pesten. Meisjes die gepest worden hebben sneller een depressie en de gedachte tot suïcide dan jongens.

Indirect pesten heeft minder gevolgen voor de gezondheid dan direct pesten. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder 4811 kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar in verschillende basisscholen van Amsterdam.

* Psychosociale/somatische en emotionele problemen:

Een studie op 50.000 kinderen in twee Aziatische en vijf Europese landen heeft aangetoond dat pesten zorgt voor serieuze psychosociale en emotionele problemen voor het kind.
Verder wordt er een verband getrokken met psychosociale en emotionele problemen die een kind al kan hebben en dit in verband doen staan met gepest worden. Veel gepeste kinderen hebben problemen maar dat leidt niet altijd tot gepest worden.

Wel hebben kinderen die herhaaldelijk gepest worden meer kans op psychosociale en emotionele problemen. De gepeste gaat door het gepest worden zichzelf minder leuk vinden, zich distantiëren van de rest en wordt angstig voor school. Deze gevoelens leiden tot
isolatie, depressie en meer worden gepest in de toekomst. Probleemkinderen worden vaker het slachtoffer van de pester, hetzelfde geldt voor kinderen die ongewoon zijn in hun handelen. Kinderen met deze kenmerken zijn bijzonder kwetsbaar voor een pester.

Gepeste kinderen hebben een significant grotere kans op depressie en psychosomatische klachten in vergelijking met kinderen die niet betrokken zijn bij het pestgedrag.
Met behulp van Odds ratio’s is onderzocht dat deze kinderen vaker last hebben van zorgproblemen als hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn, bedplassen, vermoeidheid en depressie, omdat ze onder grote stress leven. Een Odd ratio is een wedverhouding tussen de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis voorvalt en de waarschijnlijkheid dat ze niet voorvalt (wikipedia, 2009).

Onderzoek is uitgevoerd onder 2766 schoolkinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. Drie groepen waaronder de pesters, de gepeste en kinderen die zowel pesten als worden gepest werden vergeleken met kinderen die niet zijn betrokken bij pestgedrag.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat gepest worden sterk samenhangt met een groot aantal psychosomatische klachten en depressies. Deze associaties zijn vergelijkbaar met de klachten die samenhangen met kindermishandeling.

Volgens student Rob Gommans van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, staat pesten min of meer gelijk aan kindermishandeling. Zo komen de hoofdkenmerken van pesten, namelijk de agressie gericht op een ander, het systematische en langdurige karakter en de machtsongelijkheid tussen pester en gepeste grotendeels overeen met de definitie van kindermishandeling. Verder blijkt dat de oorzaken en gevolgen van pesten en kindermishandeling voor een groot gedeelte overeenkomen.

Van der Meer noemt vier indicaties voor de gevolgen van pesten voor de gepeste. De eerste is het onderscheid tussen passieve en provocerende zondebokken. Kenmerken van de passieve zondebok zijn: Ze zijn angstig, onzeker, gevoelig en rustig; gaan wanneer
ze gepest worden huilen of trekken zich terug; ze hebben een negatieve kijk op zichzelf en de situatie; ervaren zichzelf als een mislukking, als stom, onaantrekkelijk en staan alleen en hebben gewoonlijk geen vriend(in) in de klas.

De provocerende zondebok, het minst in aantal, zijn zowel angstig als agressief en vertonen irritant gedrag. Bij de tweede past een opsomming van de gevolgen die slachtoffers en ex-slachtoffers van pesten in gesprekken en interviews zelf hebben gemeld. Dit zijn weinig zelfvertrouwen, angstig zijn, andere mensen wantrouwen, zich gedienstig gedragen, onderworpen gedrag, eetstoornissen, zelfmoord pogingen en depressie.

De derde: de drie factoren die zijn aangetoond bij jonge serieverkrachters, houdt in het gepest zijn op school, de symbiotische moeder en de vaak afwezige/mishandelde vader.
De vierde indicatie: de relatie tussen niet-geliefd zijn en andere factoren. Bij de helft van de afgewezen kinderen is er sprake van een negatieve zelfperceptie en een lage zelfwaardering.

De gevolgen voor de pester

Gebaseerd op verschillende studies wereldwijd komt onder andere Stassen Berger ( review 2007) en andere onderzoekers tot verschillende resultaten met betrekking tot de gevolgen voor het gepeste kind op korte en lange termijn.

* Sociaal en persoonlijk voortkomen:

De negatieve gevolgen van pesters zijn niet meteen zichtbaar, omdat de pester onbeschadigd lijkt in zijn gedrag op de basisschool. Het sociaal en persoonlijk voorkomen van de pesters die zijn bestudeerd komt overeen en zijn beter zichtbaar dan die
van de slachtoffers. Ze zijn fysiek en verbaal sterk aanwezig. Pesten zorgt op jonge leeftijd vaak voor populariteit. Door onderzoek, uitgevoerd door Gini (2007), worden er verhoogde levels of psychosociale stress, die overeenkomt met andere studies, gevonden bij kinderen die pesten. Zij hebben moeite om zich aan te passen. Ze zijn sneller hyperactief, gespannen en hebben ook slaapproblemen. Er is er meer onderzoek nodig om daadwerkelijk de gevolgen vast te stellen.

* Psychosociale en somatische problemen gevolgen:

Onderzoek toont aan dat pesters vaker last hebben van psychische aandoeningen dan andere kinderen. Bijvoorbeeld Attention Deficit Disorder (ADD), wat voor veel problemen kan zorgen in relatie tot pesten. Vooral op het voortgezet onderwijs zie je dat pesters alleen
worden gelaten en de gepesten vrienden gaan maken.

Jonge kinderen lossen conflicten op met een gevecht wat ideaal is voor een pester, op oudere leeftijd, tot de volwassenheid,worden conflicten niet meer opgelost met vechten, maar met onderhandeling en ongedwongenheid. Een pester heeft nooit geleerd op zo’n
manier te handelen. Pesters leren dus nooit op een sociale manier met problemen om te gaan wat ze in de weg kan gaan staan op latere leeftijd. Pesters raken vaak op oudere leeftijd in contact met justitie, verslaving en gevangenis. Psycholoog Olweus (1999) bracht uit dat een derde van alle jongens die pesters waren geweest op de basisschool drie of meer criminele conflicten
hadden gehad op de leeftijd van 24 jaar. Veel pesters hebben een psychopathologische stoornis als ADHD, ontwikkelingsachterstand of een gedragstoornis, dit leidt tot afwijzing ook al willen ze zich bewijzen.

Resultaten tussen psychosomatische gezondheidsklachten en pesten zijn volgens Fekkes onderzoek niet. Kinderen die actief pesten tijdens de schoolperiode hebben geen grotere kans op gezondheidsklachten als die werden onderzocht.
De peiling Jeugd en Gezin concludeert wel dat kinderen die anderen pesten vaker zeggen zich depressief te voelen dan kinderen die anderen nooit pesten. 55 versus 29 procent en ze hebben externaliserende problemen volgens ouders wat zich uit in een agressieve vorm.

Zowel pesten als ook slachtofferschap tijdens de vroegere schooljaren van jongens leidt tot psychiatrische stoornissen in de vroege volwassenheid van de man, blijkt uit onderzoek uitgevoerd onder 2540 jongens geboren in 1981. Zij ontwikkelden antisociale
persoonlijkheidstoornissen, middelengebruik, en depressieve en angststoornissen. De slachtoffers ontwikkelden meer anti-sociale persoonlijkheidsstoornis en angst.

Delinquentie en criminaliteit:
Er is een relatie tussen actief pesten en delinquent gedrag. De resultaten hiervan laten zien dat actief pesten sterk samenhangt met delinquent gedrag. Vooral de frequente pesters waren veel vaker betrokken bij delinquent gedrag, niet alleen gedurende dezelfde
meetperiode maar ook 18 maanden later. Ook niet-delinquente jongens die vaak actief pesten hadden bovendien een grotere kans op 18 maanden later delinquent gedrag te ontwikkelen. Meisjes die pesten hebben minder te maken met het delinquent gedrag.

Delinquent gedrag wordt in associatie gezien met antisociaal gedrag, gerelateerd met het dragen van wapens, vechten, etc. Vooral de jonge kinderen komen later in een groepering terecht. Pogingen om actieve pesters te helpen bij het stoppen van hun agressieve gedrag op jonge leeftijd kan ervoor zorgen dat wordt voorkomen dat deze kinderen op latere leeftijd een
levensstijl van antisociaal gedrag ontwikkelen. Frequent actief pestgedrag kan daarbij dienen als een signaal dat een kind risico loopt om een dergelijke gedragstijl te ontwikkelen.
Onderzoek heeft onderzocht dat jongens die pesten vaak een verhoogd risico lopen op latere criminaliteit als er sprake is van deze psychiatrische symptomen, welke hierboven zijn genoemd. Met criminaliteit wordt bedoeld: geweld, rijden onder invloed en verkeersovertredingen.

Onderzoek van Rigby (2003) toont aan dat er een verhoogd risico is op delinquent gedrag op oudere leeftijd.

Suïcide:
In Finland is in een tienjarig onderzoek aangetoond dat mannelijke pesters vier keer vaker denken zelfmoord te plegen dan andere mannen die geen pester zijn geweest. Vrouwelijk pesters kiezen vaak op oudere leeftijd voor gewelddadige partners, krijgen kinderen als ze tieners zijn, zijn agressief en worden dader en slachtoffer van huiselijk geweld. Kinderen die pesten, ontwikkelen vaak een bewegelijke toekomst.

Samengevat:
Pesten heeft gevolgen op korte en lange termijn zowel voor pester, de gepeste en de groep leeftijdsgenoten daaromheen. De gevolgen voor de pester zijn op jonge leeftijd niet meteen zichtbaar, maar het sociaal en persoonlijk voorkomen komt sterk overeen. Pesters hebben vaak op jonge leeftijd al te maken met een psychische aandoening als ADD, ADHD of een ontwikkelingsachterstand.

Onderzoek toont aan dat kinderen die pesten mogelijk last hebben van hyperactiviteit, gespannen zijn en kampen met een slaapprobleem. Er is te weinig onderzoek verricht om dit te bevestigen, dit kan namelijk ook in verband staan met de psychische aandoening. Mannelijke pesters komen vaak op oudere leeftijd in aanraking met justitie, krijgen een verslaving of celstraf wat kan zorgen voor suïcide gedachten. Vrouwen kiezen op langere termijn voor gewelddadige partners, krijgen kinderen als ze nog tiener zijn, zijn agressief en worden dader en slachtoffer van huiselijk geweld. Verder kunnen kinderen die zelf intensief gepest zijn later de pester worden.

Gepeste kinderen krijgen emotionele en psychosociale problemen op het moment dat ze worden gepest als ook op oudere leeftijd. Ook kinderen die al problemen hebben zijn vaak het slachtoffer van pesters. Deze emotionele en psychosociale problemen uiten zich in hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn, bedplassen, vermoeidheid en depressie. Op oudere leeftijd zie je bij vrouwen veel suïcide en depressie voorkomen wat in verband staat met het worden gepest op jongere leeftijd.

Probleemkinderen zijn vaak het slachtoffer van pesters, hetzelfde geldt voor kinderen die ongewoon zijn in hun handelen.

Bronnen:
(Vossenkuil, Fein, reddy, Borum & Modzeleski, 2002),( Klomek, et al., 2008),(Finkelhor, Ormrod, Turner, & Hamby, 2005),(Wal, et al., 2003),(Fekkes et al., 2005),(Gommans, 2008),(Olweus, 1987 Hoogleraar Psychologie in Noorwegen),( Van der Meer, 2001),(Gini, 2007, Stassen Berger, 2007),(Zeijl, 2005),(Sourander, etal., 2007),(Rigby, 2003),(Klomek et al., 2007)

Categorieën:Allerlei Tags:
  1. Nog geen reacties.
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: